Som leietaker er det å bli utkastet fra boligen/leiligheten man leier en hendelse som kan oppleves som dramatisk, og derfor er denne strengt regulert gjennom tvangsfullbyrdelsesloven.

Både som leieboer og utleier er det derfor viktig å ha kunnskap om hvordan en slik prosess fungerer og er regulert gjennom norsk lov.

Kun namsmannen

Det er kun namsmannen som har tilgang til å gjennomføre en utkasting av en leieboer dersom denne ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor utleier. Hvis utleier tar loven i egne hender vil dette betegnes som selvtekt og er faktisk straffbart etter norsk lov. Dette fremkommer av nettstedet Juss.info.

Som leietaker er det viktig å oppfylle sine forpliktelser, noe som innebærer å betale husleien og følge eventuelt andre punkter som måtte fremkomme i leiekontrakten. Som utleier gjelder det å ha tålmodighet i situasjoner hvor leietaker ikke oppfyller forpliktelsene sine, samt ta de riktige skrittene til riktig tid – dette skal vi se nærmere på her på Utkastelse.no.

Kan ikke fremtvinge flytting indirekte

Som utleier har man klare lover å forholde seg til og uansett hvordan forholdet til leieboeren er så har man som sagt ikke muligheten eller lov til å foreta en utkastelse på egen hånd. Man har derfor heller ikke muligheten til å indirekte skape en situasjon som gjør at leieboer er nødt til å flytte. Slike handlinger kan dreie seg om f.eks. å skru av strøm eller vann til utleieenheten. Man kan selvsagt ha forståelse for at man kan engste seg for økonomisk tap, men det anbefales da at man heller sikrer seg mot dette i forkant ved å kreve inn depositum før innflytting. Les mer om sparing av strøm og oppussing av hjem på ToppFinans.

Behøver tvangsgrunnlag

Hvis man som utleier her en leieboer som man mener ikke har oppfylt forpliktelsene sine i henhold til leiekontrakten og som man ønsker utkastet er det som sagt namsmannen som må gjennomføre dette. Før man kommer så langt må man imidlertid skaffe et rettslig grunnlag for å få dette gjennomført, og dette går under navnet tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag skal derfor avgjøres i retten i form av en dom, og når det gjelder utleie av bolig har man noe som kalles for særlig tvangsgrunnlag.

Norges lover

Hva som betegnes som særlig tvangsgrunnlag kan være følgende:

1. Hvis man har en skriftlig avtale om at tvangsfravikelse vil kreves om husleie ikke blir betalt.
Ved et eventuelt varsel skal det komme frem at en tvangfullbyrdelse kan unngås dersom husleie m/renter, forfalt husleie, kostnader forbundet med inndriving av husleie og sakskostnader betales til utleier ved betalingstidspunkt før denne fullbyrdelsen skal gjennomføres.

2. En skriftlig avtale som sier noe om forhåndsbestemt leietid og at tvangfravikelse kan kreves når denne leieperioden er utløpt.

3. Ved heving av leieavtalen i hht. husleieloven, i tilfeller hvor huseier har en åpenbar adgang til å gjøre dette.

4. Oppsigelse av leieforholdet i hht. husleieloven.
Dette gjelder når oppsigelsen av leieforholdet oppfyller bestemte vilkår i husleieloven og når leier ikke har protestert på dette skriftlig til utleier innen fristen som er på én måned. Dette gjelder også hvis utleier har gått til sak mot leietaker og oppsigelsen ikke har blitt rettslig tilsidesatt.

5. I de tilfeller hvor det er åpenbart at leietaker ikke har rett til besittelse av eiendommen, men etter andre leie- og besittelsesforhold enn det som kommer frem i husleieloven.

Begrepet tvangsfravikelse innebærer at leiekontrakten skal fravikes og at rettighetene til utleieenheten tilbakeføres til utleier.