Utkastelse som følge av vesentlig mislighold er en mulighet som utleier har, men her legges det nokså strenge krav til grunn før noe slikt kan gjennomføres.

I tilfeller hvor dette blir aktuelt er det gjerne husbråk som står sentralt eller en bruk av utleieobjektet som er i strid med avtaleteksten.

Vesentlig mislighold

Som nevnt er det ordene ‘vesentlig mislighold’ som er sentralt, men det er allikevel vanskelig å peke tydelig på hva dette begrepet innebærer. At det krever en del er hevet over enhver tvil, men i husleielovens §9-9 ligger det endel føringer om hva som må til før en utkastelse som følge av dette kan være aktuelt.

Utkastelse som følge av vesentlig mislighold foreligger hvis:
* leietaker på vesentlig måte ikke overholder sin plikt som omhandler betaling av husleie eller ikke oppfyller øvrige krav som ligger fast i leieavtalen

* leietaker i vesentlig grad, også etter å ha fått skriftlig advarsel fra utleier, ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, eller opptrer slik at det fører til alvorlig skade eller sjenanse overfor utleier, eiendom eller andre brukere.

* leietaker, til tross for skriftlig advarsel fra utleier, uten rett overlater bruken av leieobjektet til andre, samt at leietaker ikke sørger for at dette opphører etter mottatt advarsel

* leietaker, til tross for skriftlig advarsel fra utleier, bruker leieobjektet til et annet formål eller på annen måte enn det som var avtalt, og heller ikke avslutter pågående forhold etter mottatt varsel

* leietaker på annen måte misligholder pliktene sine på et vis om kan sørge for at opphør av leieavtalen kan være nødvendig.

Fest og bråk

Vi nevnte tidligere i artikkelen at fest og bråk i form av støy og høy musikk er en vanlig form for vesentlig mislighold av leieforholdet, men også her er det ganske strengt. I tilfeller som dette må det skje gjentatte ganger over lengre tid, samt at advarsler om dette ignoreres. Hvis dette fortsetter har man anledning til å oppheve leieforholdet og begjære en utkastelse etter vesentlig mislighold.

Andre ting som skadeverk, ødeleggelser og manglende vedlikehold kan som nevnt i forrige avsnitt også være grunner til utkastelse.

Varsel må sendes

Uavhengig av hva som er årsaken til det vesentlige misligholdet skal leietaker varsles om begjæring av utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven innen 14 dager. I varselet bør det også stå opplyst at leiekontrakten skal heves og hva som er årsakene til dette.

Under finner du varselskjema om begjært tvangsfullbyrdelse samt begjæring om utkastelse (som sendes namsmannen)

Varsel om begjæring om fravikelse

Begjæring om fravikelse