Både leietaker og utleier har muligheten til å si opp leieforholdet, med mindre man har en tidsbestemt kontrakt eller noe annet som forhindrer dette er avtalt i leiekontrakten.

Hvis man forholder seg til en tidsubestemt leiekontrakt har utleier altså muligheten til å si opp leiekontrakten, men har naturligvis flere forhold som må tas hensyn til for at en slik oppsigelse skal være gyldig.

Oppsigelse av leiekontrakt

Når det kommer til oppsigelse av en leiekontrakt kan leieboer gjøre dette med mindre noe annet er avtalt i leiekontrakten. Formen på oppsigelsen kan være både skriftlig og muntlig, men en skriftlig oppsigelse er klart å foretrekke slik at man unngår en tvist på et senere tidspunkt.

Når det gjelder oppsigelse av leiekontrakten fra utleiers side stiller saken seg litt annerledes. Her har utleier en del begrensningen for hva som gjelder når man skal gjøre dette og som utleier er nødt til å forholde seg til.

En tidsubestemt leieavtale kan bare sies opp av utleier dersom:
* utleier eller noen i husstanden skal bruke husrommet selv
* hvis husrommet må forlates som følge av ombygging eller riving
* leieavtalen har blitt misligholdt av leietaker
* utleieren har en annen saklig grunn

Normalt sett er oppsigelsestiden tre måneder til opphør ved utløp av en kalendermåned, men en annen oppsigelsesfrist kan også avtales spesielt i avtalen hvis man ønsker en annen tidsramme på dette.

Oppsigelsen av leieavtale fra utleiers side skal skje skriftlig og må altså begrunnes, men i tillegg skal leietaker i oppsigelsen opplyses om at det er en tilgang til å protestere skriftlig til utleier innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Det skal også opplyses om at leietaker mister retten til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven hvis denne klagefristen ikke overholdes. Hvis leier ikke benytter seg av denne protestmuligheten innen fristen kan utleier begjære tvangsfravikelse hvis leieboer nekter å flytte.

Hvis leieboer protesterer på oppsigelsen innenfor fristen faller faktisk oppsigelsen bort med mindre utleier reiser sak mot leieboer innen tre måneder etter at leieboerens frist gikk ut. Er oppsigelsen urimelig vil retten kunne sette denne til side, men hvis det er mislighold av leieavtalen som er grunnen vil oppsigelsen kunne bli stående.

Når det kommer til heving av leiekontrakt grunnet vesentlig mislighold fra kan du hente mer informasjon om dette på Lovdata.no.

Utkastelse ved utløpt leiekontrakt

I de tilfeller hvor oppsigelsen er gyldig men leietaker allikevel ikke flytter ut, har utleier muligheten til å begjære leietaker for utkastet.

Før en slik begjæring sendes til namsmannen må det sendes et skriftlig varsel til leietaker etter at utflyttelsesdatoen er passert hvor det varsles om at det vil bli begjært tvangsfravikelse hvis ikke boligen fraflyttes innen 14 dager. Hvis leietaker fortsatt ikke etterkommer kan begjæring om tvangsfravikelse sendes inn til namsmyndighetene.

De nødvendige skjemaer for varsel og tvangsbegjæring finner du under.

Varsel oppsigelse uten protest

Begjæring om fravikelse