Tidsbestemte kontrakter kan være positivt for både utleier og leietaker. For utleier betyr det at leietaker er nødt til å flytte når den fastsatte datoen har kommet, og for leietakeren betyr det at vedkommende ikke behøver å sende et skriftlig varsel om at han/hun har tenkt å flytte ut av leiligheten.

Har utleier en utkastelsesklausul i kontrakten gjør dette naturligvis saken enklere for vedkommende.

Grunnlag for utkastelse

Tilfeller hvor utleier ikke flytter ut til avtalt tidspunkt kan selvfølgelig inntreffe, men hvis leieforholdet går over en avtalt periode og at dette er nedfelt i kontrakten, har utleier sterke rettigheter. Et kontraktsfestet grunnlag for utkastelse er hvis man har en leiekontrakt som har en tidsbestemmelse over hvor lenge leieforholdet skal vare. Hvis dette er tilfellet plikter derfor leietakeren å flytte ut av utleieobjektet til fastsatt tidspunkt, altså den kontraktsfestede datoen for når leieforholdet skal opphøre. Hvis leietaker ikke føyer seg etter dette har utleier rett til å begjære vedkommende utkastet av boligen.

Fordel med utkastelsesklausul

Hvis utleier havner i en situasjon hvor leieboer ikke flytter til avtalt tidspunkt, men har en utkastelsesklausul i leiekontrakten, kan vedkommende begjære leieboer utkastet av namsmyndighetene. Før dette skjer må imidlertid leieboer varsles skriftlig om at en slik begjæring vil sendes inn hvis vedkommende ikke flytter ut av boligen innen 14 dager. Hvis leieboer ikke etterkommer dette og blir boende etter de nevnte fjorten dagene, kan utleier gå direkte til namsmannen og kreve leieboer utkastet uten å ta veien om retten – men kun om det foreligger en utkastelsesklausul i kontrakten og at kontrakten er underskrevet av leieboer.

Varselet kan ikke sendes før tiden før avtalt utflytting har kommet.

Hvis man ikke har en slik klausul i kontrakten, men allikevel har en tidsbestemmelse i kontrakten, må utleier først reise sak for en domstol og kreve en umiddelbar flytting av leieboer på grunn av utløpt leiekontrakt. Etter at man da har fått en domsavsigelse går man som vanlig til namsmannen og begjærer leieboer utkastet.

Flytteoppfordring

Som utleier kan man i tillegg til varsel også sende en flytteoppfordring i forkant av leiekontraktens utløpstidspunkt. Denne oppfordringen kan fungere som en påminner til leietaker og sier også at utleier ikke ønsker å forlenge leieforholdet. Flytteoppfordringen kan også sendes samtidig med varselet om tvangsfravikelse, men det først etter leieforholdets utløpstid er passert.

Under finner du skjemaer for flytteoppfordring, varsel om manglende flytting samt begjæring om utkastelse som skal leveres til namsmyndighetene.

Flytteoppfordring

Varsel om utløpt leietid

Begjæring om fravikelse