Utkastelse er et virkemiddel som oftest bruker de gangene når leietakeren ikke betaler husleien til utleier, eller lar være å flytte ved leieforholdets slutt. Har man en utkastelsesklausul i kontrakten vil det ha stor betydning for adgangen til å gjøre dette.

Leieforhold kan være uproblematiske, men de kan også fremstå som virkelig ubehagelige – for begge parter. Setter man seg inn i leietakerens situasjon så er det naturligvis meget viktig å ha en trygghet rundt sin egen bosituasjon. For utleiere en det essensielt at man har en leietaker viser hensyn til og tar vare på leieobjektet, samt at pengene kommer inn på kontoen til rett tid. Alt i alt er det mange situasjoner som kan oppstå, men mye kan avklares og planlegges på forhånd. I denne artikkelen ser vi på utkastelse ved manglende betaling hvis man har en utkastelsesklausul i kontrakten.

Det er full anledning for utleier å ha en utkastelsesklausul i leiekontrakten, men for at denne klasulen skal være gyldig må leietaker skriftlig ha godkjent denne. Er klausulen en del av kontrakten og at leietaker har underskrevet denne vil den derfor være gyldig.

Krav for utkastelse

Hvis en slik klausul foreligger i kontrakten som omfatter leieforholdet har utleier muligheten til å iverksette forberedende tiltak for utkastelse allerede når betalingen av husleien er én dag for sent i forhold til avtalt. Utleier kan da sende et skriftlig varsel, og helst rekommandert, til leietaker med et varsel om utkastelse (tvangsfravikelse) hvis ikke husleie betales innen 14 dager. Det må også i dette varselet opplyses om at utkastelsen kan unngås hvis leietaker betaler husleien med forsinkelsesrenter før utkastelsen er fullbyrdet. Begge disse to momentene må tas med i varselet for at det skal være gyldig, dette i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven.

Hvis leietaker fortsatt ikke har betalt husleien innen disse 14 dagene kan utleier begjære leietaker utkastet av namsmannen.

Fordeler med å ha utkastelsesklausul

Fordelenene er store for utleier hvis man har en klausul som dette i kontrakten med leietaker, og i praksis innebærer det at utleier ikke må gå til retten for å begjære leietakeren utkastet hvis vedkommende ikke betaler husleien. I kontrakter hvor en slik klausul ikke er tilstede må namsmannen ha en rettskraftig dom for å kunne fullbyrde et slikt tvangstiltak. Med en slik klausul kan derfor utleieren henvende seg direkte til namsmannen og begjære en såkalt tvangsfravikelse – altså at leiekontrakten skal fravikes og at rettigheten til utleieobjektet tilbakeføres til utleier.

Men som sagt: før en slik begjæring kan sendes til namsmannen må utleier utstede et varsel til leieboer om utkastelse hvis ikke forpliktelsene oppfylles. Som leietaker har man da 14 dager på seg til å betale før namsmannen varsles. Betalingen skal inneholde leiesummen, pluss renter, samt kostnader for inndrivelse og sakskostnader.

Skjema for varsling om begjæring om fravikelse og for begjæring om fravikelse (som sendes namsmannen kan lastes ned via lenkene under.

Varsel om begjæring om fravikelse

Begjæring om fravikelse